Warunki uczestnictwa

 

 TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE.

  1. Zawarcie umowy:

1.1.Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem imprezy turystycznej, a Organizatorem, następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą i podpisaniem umowy - zgłoszenia uczestnictwa oraz potwierdzeniem go przez biuro (Agenta) lub osoby działające w imieniu biura, po wniesieniu opłat w wysokości i terminie określonym w ofercie stanowiącej integralną część umowy.

1.2. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za niezgodne z ofertą informacje podane przez agenta.

1.3. Umowę, każdy Uczestnik podpisuje osobiście a za osobę niepełnoletnią – jej prawny opiekun.

  1. Lista rezerwowa:

2.1 W przypadku sprzedania wszystkich miejsc na daną imprezę Biuro przyjmuje dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową, informując o tym Uczestnika. Udział osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.

2.2 Uczestnicy przyjęci na listę rezerwową, którzy nie uiścili opłat za udział w imprezie mają obowiązek wpłaty w ciągu 24 godzin po otrzymaniu od biura zawiadomienia o przeniesieniu na listę zasadniczą.

2.3 Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę, bądź nie dostarczenie do biura wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną skreślenia z listy zasadniczej, na warunkach rezygnacji, z winy Uczestnika.

  1. Warunki płatności:

3.1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

3.2. Przy zawarciu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości min. 200 zł lub więcej (wg uznania) w przeciągu 3 dni od dokonania rezerwacji

3.3. Całkowita należność za imprezę winna być wpłacona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

3.4. Brak wpłaty w wyżej określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Klientem i koniecznością potrąceń kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami rezygnacji.

  1. Prawa Uczestnika:

4.1. Uczestnik ma prawo do świadczeń biura gwarantowanych ofertą, która stanowi integralną część umowy.

4.2. W czasie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do korzystania z pomocy organizatora.

  1. Obowiązki Uczestnika:

5.1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawiciela biura dotyczących realizacji programu imprezy.

5.2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych i paszportu oraz, gdy wymagają tego przepisy wizy turystycznej.

5.3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w RP. oraz w krajach docelowych.

5.4. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód.

5.5 W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, wymiany paszportu itp. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym biuro.

5.6. Uczestnik zobowiązany jest to zapoznania się z informacjami wyjazdowymi we własnym zakresie, informacje dostępne na stronie Organizatora oraz przesłane na wskazany adres e-mail.

  1. Obowiązki Organizatora:

6.1 Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem usterek zawinionych przez Uczestników, osoby prawne i fizycznie pozostające w stosunku prawnym z Organizatorem, albo wynikłe z okoliczności, za które Organizator nie odpowiada np. warunki atmosferyczne.

  1. Zmiana warunków umowy

7.1. Zgodnie z art. 17 Ustawy o usługach turystycznych Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy w wypadku wzrostu: kursów walut, kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe. W okresie 20 dni przed terminem wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, etc.) oraz w przypadku braku wymaganego minimum 30 osób jeżeli realizacja usług uzależniona jest od liczby zgłoszeń, Biuro pisemnie powiadomi Uczestników o odwołaniu imprezy nie później niż 10 dni przed terminem jej rozpoczęcia. W takich przypadkach zwracane są pełne wpłaty dokonane przez Uczestników.

7.3. Odwołanie imprezy wiąże się z powiadomieniem o tym fakcie Uczestnika, a także przedstawienia oferty zastępczej lub zwrotem wpłaconej kwoty bez potrąceń i odsetek.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy nie więcej niż o 10% jej wartości na skutek wzrostu: kursów walut, kosztów transportu, podatków

  1. Ubezpieczenia:

8.1 Organizator ubezpiecza Uczestników imprezy od kosztów leczenia (zagranica) i następstw nieszczęśliwych wypadków (Polska i zagranica) do wysokości sumy gwarancyjnej.

8.2. Organizator na podstawie zawartej z PZU umowy generalnej ubezpieczenia zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

  1. Rezygnacja z imprezy

9.1. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z imprezy, o czym powinien powiadomić Organizatora pisemnie. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do biura. Jeżeli klient odstępuje od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy, to Biuro nie będzie żądało od Klienta żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, poza uzasadnioną opłatą manipulacyjną.

9.2 Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem (np. zmiana terminów lub tras), powinien niezwłocznie o tym powiadomić Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni) poinformować Organizatora, czy: a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

9.3. W przypadku rezygnacji z imprezy z winy Uczestnika, Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia w sposób określony n/w warunkami:

a) do 50 zł- przy rezygnacji w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy

b) do 10 % ceny imprezy - przy rezygnacji pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy

c) do 20 % ceny imprezy - przy rezygnacji pomiędzy 30 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy

d) do 50 % ceny imprezy - przy rezygnacji pomiędzy 20 a 10 dniem przed rozpoczęciem imprezy

e) do 65 % ceny imprezy - przy rezygnacji pomiędzy 9 a 3 dniem przed rozpoczęciem imprezy

d) do 90 % ceny imprezy - przy rezygnacji później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy

9.4. Nieszczęśliwe wypadki, śmierć członka rodziny lub zły stan zdrowia potwierdzony wypisem ze szpitala są podstawą do rezygnacji klienta z odstąpieniem od wyżej wymienionych warunków rezygnacji. W takiej sytuacji organizator ma prawo obciążyć Klienta udokumentowanymi, faktycznie poniesionymi kosztami. Jednocześnie Klient ma prawo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji.

  1. Reklamacje

10.1 Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi

10.2 Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od zakończenia imprezy, a w przypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy w terminie 30 dni od jej złożenia uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Reklamacje

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarte są w dokumencie Karta Informacyjna RODO stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych.

12.2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwe Sądy.

Melolandia Karolina Szczepańska
ul. 3 Maja 23 D, 84-200 Wejherowo,
NIP: 588-187-20-61
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 769
tel: 664-17-17-35 e-mail: btmelolandia@gmail.com

© 2009-2024 by GPIUTMD